Sunday, 23 May 2010

डुक - 11, 12


डुक - 11

कान बिन्धाया लियो कमंडळ,
झींट कटा'र  होयो रोडो,
एम्.ए. कर ली काम नीं लाग्यो, 
बणग्यो जगियो मोडो. डुक - 12

आजकाल री हीरोइना नै,
कित्ती दिखावे सैक्सी, 
कदी परावे फ्राक बाने,
कदी परावे मैक्सी. 

No comments:

Post a Comment

हिन्दी में लिखिए