Sunday, 23 May 2010

डुक - 15 , 16डुक  - 15 

रोंग मिलै अर बंद रैवै,
चाये लाग ज्ये जम्प, 
बिल तो भरणो पड़ई सी,
कित्ताई मारल्यो पम्प. डुक - 16

कदी चलावां चकरी, 
अर कदी चलावां चक्को, 
ज़िन्दगी नै लाडी,
बस ईंयां ईं देवां धक्को.  

No comments:

Post a Comment

हिन्दी में लिखिए